FANDOM


Number 65: Djinn Buster
No.65裁断魔人 ジャッジ・バスター
Number65DjinnBuster
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 2 Rank StarRank Star
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 1300/0
Mã số 03790062
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 2 Hệ ÁM

lượt của cả hai người chơi, khi có hiệu ứng của quái thú bên đối phương được kích hoạt: Bạn có thể lọai bỏ 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; ngăn chặn sự kích hoạt đó, và nếu bạn làm vậy, gây ra 500 điểm thiệt hại cho đối phương.

English Description
2 Level 2 DARK monsters

During either player's turn, when an effect of an opponent's monster is activated: You can detach 2 Xyz Materials from this card; negate the activation, and if you do, inflict 500 damage to your opponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên