FANDOM


Number 66: Master Key Beetle
No.66覇鍵甲虫マスター・キー・ビートル
Number66MasterKeyBeetle
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Insect/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/800
Mã số 76067258
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú ÁM Cấp 4 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển, trừ lá này; khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân, (số) lá bài đó không thể bị hủy bởi hiệu ứng bài. Nếu lá mặt-ngửa này sắp bị hủy, bạn có thể đưa một trong các mục tiêu kia vào Mộ bài thay thế.
English Description
2 Level 4 DARK monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card you control, except this card; while this card is face-up on the field, that card(s) cannot be destroyed by card effects. If this face-up card on the field would be destroyed, you can send one of its targets to the Graveyard instead.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên