FANDOM


Number 6: Chronomaly Atlandis
No.6先史遺産アトランタル
Number6ChronomalyAtlandis
Nhóm liên quan ChronomalyNumber
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 2600/3000
Mã số 09161357
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 6 sao
Khi lá này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Number" trong Mộ bài của bạn; trang bị mục tiêu đó cho lá này. Lá này tăng thêm ATK bằng một nửa ATK của quái thú mà nó trang bị. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó đưa quái thú mà nó trang bị bởi hiệu ứng này vào Mộ bài; giảm một nửa Điểm Gốc của đối phương. Bạn không thể tiến hành Lượt Chiến đấu của bạn trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
2 Level 6 monsters
When this card is Xyz Summoned: You can target 1 "Number" monster in your Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK equal to half the ATK of that equipped monster. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then send the monster equipped by this effect to the Graveyard; halve your opponent's Life Points. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên