FANDOM


Number 72: Shogi Rook
No.72 ラインモンスター チャリオッツ・飛車
Number72ShogiRook
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Beast-Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/1200
Mã số 75253697
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 6

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt đối phương điều khiển và 1 bài Phép/bài Bẫy đang Úp đối phương đang điều khiển; tiêu diệt chúng, nhưng bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào đối phương nhận được đều bị giảm một nửa cho đến khi kết thúc lượt này.

English Description
2 Level 6 monsters

Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls and 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls; destroy them, but any battle damage your opponent takes is halved for the rest of this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên