FANDOM


Number 7: Lucky Straight
No.7 ラッキー・ストライプ
Number7LuckyStraight
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Fairy/Xyz/Effect
ATK/DEF 700/700
Mã số 82308875
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 7 sao
Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; quay xúc xắc 6-mặt hai lần và ATK của lá này sẽ trở thành số lớn nhất đã quay x 700 cho đến Lượt Kết thúc kế tiếp của đối phương, sau đó nếu tổng số trên xúc xắc chính xác là 7, thực hiện 1 trong các hiệu ứng sau.
Đưa toàn bộ lá bài khác trên sân vào Mộ bài.

Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú trên tay bạn hoặc trong Mộ bài đôi bên.
Rút 3 lá bài, sau đó vứt bỏ 2 lá.

English Description
3 Level 7 monsters
You can detach 1 Xyz Material from this card; roll a six-sided die twice and this card's ATK becomes the larger number rolled × 700 until your opponent's next End Phase, then if the total roll was exactly 7, apply 1 of these effects.
● Send all other cards on the field to the Graveyard.
● Special Summon 1 monster from your hand or from either Graveyard.
● Draw 3 cards, then discard 2 cards.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên