FANDOM


Number 85: Crazy Box
No.85 クレイジー・ボックス
Number85CrazyBox.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
HẠNG SAO 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 3000/300
Mã số 42421606
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 4

Lá bài này không thể tấn công. Một lần một lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lắc một xúc xắc 6 mặt và áp dụng các kết quả.
1: Giảm một nửa Điểm Gốc của bạn. 2: Rút 1 lá bài.
3: Đối phương bỏ đi 1 lá bài.
4: Ngăn chặn hiệu ứng của 1 lá bài ngửa-mặt trên sân chơi, cho đến hết lượt này.
5: Phá hủy 1 lá bài trên sân chơi. 6: Phá hủy lá bài này.

English Description
2 Level 4 monsters

This card cannot attack. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; roll a six-sided die and apply the result.
1: Halve your Life Points. 2: Draw 1 card.
3: Your opponent discards 1 card.
4: Negate the effects of 1 face-up card on the field, until the end of this turn.
5: Destroy 1 card on the field. 6: Destroy this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên