FANDOM


Number 96: Dark Mist
No.(ナンバーズ)96 ブラック・ミスト
Number96DarkMist
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 2 Rank StarRank Star
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 100/1000
Mã số 55727845
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 2 sao
Một lần trong trận chiến, vào lượt của đôi bên, khi đòn tấn công được tuyên bố liên quan giữa lá này và quái thú của đối phương: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; giảm một nửa ATK của quái thú đối phương, và nếu làm vậy, lá này sẽ tăng thêm cùng số lượng ATK đó.
English Description
3 Level 2 monsters
Once per battle, during either player's turn, when an attack is declared involving this card and an opponent's monster: You can detach 1 Xyz Material from this card; halve the ATK of the opponent's monster, and if you do, this card gains that same amount of ATK.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên