FANDOM


Number C101: Silent Honor DARK
CNo.101S・H・Dark Knight
NumberC101SilentHonorDARK
Nhóm liên quan NumberNumber CNumber C10X
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Aqua/Xyz/Effect
ATK/DEF 2800/1500
Mã số 12744567
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Condition, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 5 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đối phương điều khiển; gắn nó vào lá này làm Nguyên liệu Xyz mặt-ngửa. Khi lá này bị hủyđưa vào Mộ bài khi mà nó còn Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ bài của bạn, sau đó tăng Điểm Gốc bằng với ATK gốc của lá này. "Number 101: Silent Honor ARK" phải có trong Mộ bài của bạn để kích hoạtthực thi hiệu ứng này. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, nó không thể tấn công kể từ đó cho đến hết lượt này.
English Description
3 Level 5 monsters
Once per turn: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; attach it to this card as a face-up Xyz Material. When this card is destroyed and sent to the Graveyard while it has Xyz Material: You can Special Summon this card from your Graveyard, then gain Life Points equal to the original ATK of this card. "Number 101: Silent Honor ARK" must be in your Graveyard to activate and to resolve this effect. If this card is Special Summoned this way, it cannot attack for the rest of this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên