FANDOM


Number C102: Archfiend Seraph
CNo.102光堕天使ノーブル・デーモン
NumberC102StarfallenSeraphNobleArchfiend
Nhóm liên quan NumberNumber CNumber C10XArchfiend
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Fairy/Xyz/Effect
ATK/DEF 2900/2400
Mã số 67173574
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
4 quái thú QUANG Cấp 5 sao
Nếu lá mặt-ngửa này sắp bị hủy, bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá này thay thế. Khi tất cả Nguyên liệu Xyz được tách khỏi lá này: Gây 1500 thiệt hại cho đối phương. Nếu lá này có "Number 102: Star Seraph Sentry" làm Nguyên liệu Xyz, nó có thêm hiệu ứng này.
● Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; ATK của nó trở thành 0, đồng thời vô hiệu hiệu ứng của nó.
English Description
4 Level 5 LIGHT monsters
If this face-up card would be destroyed, you can detach 2 Xyz Materials from this card instead. When all Xyz Materials are detached from this card: Inflict 1500 damage to your opponent. If this card has "Number 102: Star Seraph Sentry" as an Xyz Material, it gains this effect.
● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, also negate its effects.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên