FANDOM


Number C104: Umbral Horror Masquerade
CNo.104仮面魔踏士アンブラル
NumberC104UmbralHorrorMasquerade
Nhóm liên quan NumberNumber CNumber C10X
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Spellcaster/Xyz/Effect
ATK/DEF 3000/1500
Mã số 49456901
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous, Quick
Mô tả Hiệu ứng
4 quái thú Cấp 5 sao
Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy trên sân; hủy mục tiêu đó. Nếu lá này có "Number 104: Masquerade" làm Nguyên liệu Xyz, nó có thêm hiệu ứng này.
● Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên, khi có hiệu ứng của quái thú được kích hoạt trên phần sân đối phương: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; vô hiệu sự kích hoạt, sau đó bạn có thể đưa 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay đối phương vào Mộ bài, và nếu làm vậy, giảm một nửa Điểm Gốc của đối phương.
English Description
4 Level 5 monsters
When this card is Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy that target. If this card has "Number 104: Masquerade" as an Xyz material, it gains this effect.
● Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the activation, then you can send 1 random card from your opponent's hand to the Graveyard, and if you do, halve your opponent's Life Points.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên