FANDOM


Number C106: Giant Red Hand
CNo.106溶岩掌ジャイアント・ハンド・レッド
NumberC106GiantRedHand
Nhóm liên quan NumberNumber CNumber C10X
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Rock/Xyz/Effect
ATK/DEF 2600/2000
Mã số 55888045
Loại Hiệu ứng Continuous, Quick
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 5 sao
Nếu lá này có quái thú "Number" làm Nguyên liệu Xyz, nó có thêm hiệu ứng này.
● Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên, khi có bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt trên sân: Tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, và nếu làm vậy, vô hiệu tất cả hiệu ứng của các lá bài mặt-ngửa khác đang có trên sân, cho đến hết lượt này.
English Description
3 Level 5 monsters
If this card has a "Number" monster as an Xyz Material, it gains this effect.
● Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated on the field: Detach 1 Xyz Material from this card, and if you do, negate the effects of all other face-up cards currently on the field, until the end of this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên