FANDOM


Number C43: High Manipulator of Chaos
CNo.43 魂魄傀儡鬼神 カオス・マリオネッター
NumberC43HighManipulatorofChaos
Nhóm liên quan Number C
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/0
Mã số 32446630
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
4 quái thú Cấp độ 3 Hệ ÁM

Tất cả các Token bạn điều khiển có thể tấn công hai lần trong mỗi Lượt Chiến Đấu. Nếu lá bài này có "Number 43: Manipulator of Souls" như một Nguyên liệu Xyz, nó sẽ được nhận thêm hiệu ứng sau.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Manipulator Token" (Fiend-Type/ÁM/Cấp độ 1/ATK ?/DEF ?). (Khi được Triệu hồi, điểm Tấn côngđiểm Phòng thủ của nó sẽ bằng một nửa Điểm Gốc hiện tại của đối phương).

English Description
4 Level 3 DARK monsters

All Tokens you control can make a second attack during each Battle Phase. If this card has "Number 43: Manipulator of Souls" as an Xyz Material, it gains this effect.
● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 "Manipulator Token" (Fiend-Type/DARK/Level 1/ATK ?/DEF ?). (When Summoned, its ATK and DEF each become equal to half the opponent's current Life Points.)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.