FANDOM


Number C43: High Manipulator of Chaos
CNo.43 魂魄傀儡鬼神 カオス・マリオネッター
NumberC43HighManipulatorofChaos
Nhóm liên quan Number C
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/0
Mã số 32446630
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
4 quái thú Cấp độ 3 Hệ ÁM

Tất cả các Token bạn điều khiển có thể tấn công hai lần trong mỗi Lượt Chiến Đấu. Nếu lá bài này có "Number 43: Manipulator of Souls" như một Nguyên liệu Xyz, nó sẽ được nhận thêm hiệu ứng sau.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Manipulator Token" (Fiend-Type/ÁM/Cấp độ 1/ATK ?/DEF ?). (Khi được Triệu hồi, điểm Tấn côngđiểm Phòng thủ của nó sẽ bằng một nửa Điểm Gốc hiện tại của đối phương).

English Description
4 Level 3 DARK monsters

All Tokens you control can make a second attack during each Battle Phase. If this card has "Number 43: Manipulator of Souls" as an Xyz Material, it gains this effect.
● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 "Manipulator Token" (Fiend-Type/DARK/Level 1/ATK ?/DEF ?). (When Summoned, its ATK and DEF each become equal to half the opponent's current Life Points.)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên