FANDOM


Number C5: Chaos Chimera Dragon
(カオス)No.(ナンバーズ)(もう)(ろう)(りゅう) カオス・キマイラ・ドラゴン
NumberC5ChaosChimeraDragon.png
Nhóm liên quan Number C
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
HẠNG SAO 6 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Dragon/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/0
Mã số 69757518
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
3 hoặc nhiều quái thú Cấp 6 sao
Lá này tăng thêm 1000 ATK ứng với mỗi Nguyên liệu Xyz gắn trong nó. Nếu lá này tấn công,ngay trong lúc kết thúc Bước Thiệt hại: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; lá này có thể tấn công quái thú đối phương liên tiếp thêm lần nữa. Vào lúc kết thúc Lượt Chiến đấu: Bạn có thể trả một nửa Điểm Gốc, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài trong (các) Mộ bài bất kỳ; đặt 1 trong số chúng lên đầu Bộ bài, và nếu làm vậy, gắn lá còn lại vào lá này làm Nguyên liệu Xyz.
English Description
3 or more Level 6 monsters
This card gains 1000 ATK for each Xyz Material attached to it. If this card attacks, at the end of the Damage Step: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card can attack an opponent's monster again in a row. At the end of the Battle Phase: You can pay half your Life Points, then target 2 cards in any Graveyard(s); place 1 of them on top of the Deck, and if you do, attach the other to this card as an Xyz Material.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên