FANDOM


Number C6: Chronomaly Chaos Atlandis
CNo.6先史遺産カオス・アトランタル
NumberC6ChronomalyChaosAtlandis
Nhóm liên quan ChronomalyNumberNumber C
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 3300/3300
Mã số 06387204
Loại Hiệu ứng Unclassified, Ignition, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 7 sao
Nếu bạn kích hoạt bất kỳ hiệu ứng nào của lá này, đối phương không nhận thiệt hại kể từ đó cho đến hết lượt này. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; trang bị nó cho lá này. Lá này tăng thêm 1000 ATK ứng với mỗi quái thú trang bị cho nó bởi hiệu ứng này. Nếu lá này có "Number 6: Chronomaly Atlandis" là Nguyên liệu Xyz, nó có thêm hiệu ứng này.
● Bạn có thể tách 3 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó đưa tất cả quái thú "Number" (tối thiểu. 1) được trang bị cho lá này bởi hiệu ứng của nó vào Mộ bài; Điểm Gốc của đối phương trở thành 100.
English Description
3 Level 7 monsters
If you activate any of this card's effects, your opponent takes no damage for the rest of this turn. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; equip it to this card. This card gains 1000 ATK for each monster equipped to it by this effect. If this card has "Number 6: Chronomaly Atlandis" as an Xyz Material, it gains this effect.
● You can detach 3 Xyz Materials from this card, then send all "Number" monsters (min. 1) equipped to this card by its own effect to the Graveyard; your opponent's Life Points become 100.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên