FANDOM


Nuvia the Wicked
()(じゃ)(しん)ヌヴィア
NuviatheWicked-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
しんヌヴィア
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
しん
ヌヴィア
 Tên Nhật (rōmaji) Mejashin Nuvia
 Tên Nhật (Dịch) Wicked Goddess Nuvia
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 800
 Mã số 12953226
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.