FANDOM


O - Oversoul
O-オーバーソウル
OOversou
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 63703130
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ định 1 Quái thú Thường "Elemental HERO" dưới Mộ bài của bạn làm mục tiêu; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
Target 1 "Elemental HERO" Normal Monster in your Graveyard; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.