FANDOM


O - Oversoul
(オー)-オーバーソウル
OOversoul-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt O - Linh Hồn Tối Cao
 Tên Nhật (Kana)
オー-オーバーソウル
 Tên Nhật (Chuẩn)
オー
-オーバーソウル
 Tên Nhật (rōmaji) Ō - Ōbāsōru
 Tên Hàn O - 오버소울
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 63703130
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác