FANDOM


Odd-Eyes Meteorburst Dragon
オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン
OddEyesMeteorburstDragon-SDMP-EN-UR-1E
 Tên Việt Dị-Nhãn Tạc Thạch Long
 Tên Nhật オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Meteobāsuto Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 메테오버스트 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 80696379
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.