FANDOM


Odd-Eyes Meteorburst Dragon
オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン
OddEyesMeteorburstDragon-SDMP-EN-UR-1E
 Tên Việt Dị-Nhãn Tạc Thạch Long
 Tên Nhật オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Meteobāsuto Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 메테오버스트 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 80696379
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.