FANDOM


Odd-Eyes Phantom Dragon
オッドアイズ・ファントム・ドラゴン
OddEyesPhantomDragon-YA01-EN-UR-LE
 Tên Việt Dị-Nhãn Ảo Ma Long
 Tên Nhật オッドアイズ・ファントム・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Fantomu Doragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 93149655
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.