FANDOM


Odd-Eyes Saber Dragon
オッドアイズ・セイバー・ドラゴン
 Tên Nhật オッドアイズ・セイバー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Seibā Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 세이버 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 19221310
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.