FANDOM


Odd-Eyes Vortex Dragon
オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン
OddEyesVortexDragon-MP16-EN-ScR-UE
 Tên Việt Dị-Nhãn Lôi Phạt Long
 Tên Nhật オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Borutekkusu Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 보텍스 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 3000
 Mã số 53262004
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.