FANDOM


Offerings to the Doomed
()(しゃ)への()(もつ)
OfferingstotheDoomed-OP01-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
しゃへの
もつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゃ
への供
もつ
 Tên Nhật (rōmaji) Shisha-e no Kumotsu
 Tên Nhật (Dịch) Offerings to the Dead
 Tên Hàn 죽은 자를 위한 공물
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 19230407
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]