FANDOM


Oh Tokenbaum!
トークン(せい)(たん)(さい)
OhTokenbaum
Nhóm liên quan Kỷ niệm Token
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh
Mã số 97173708
Mô tả Hiệu ứng
Hi sinh 2 hoặc nhiều Tokens có cùng Cấp sao, sau đó chọn mục tiêu một số quái thú trong Mộ bài của bạn có cùng Cấp sao, lên đến số lượng Tokens đã Hi sinh; Triệu hồi Đặc biệt các mục tiêu đó. Hiệu ứng của chúng bị vô hiệu. Hủy chúng vào Lượt Kết thúc.
English Description
Tribute 2 or more Tokens with the same Level, then target monsters in your Graveyard with that same Level, up to the number of Tokens Tributed; Special Summon those targets. Their effects are negated. Destroy them during the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên