FANDOM


One-Eyed Shield Dragon
一眼の盾竜(ワンアイド・シールドドラゴン)
OneEyedShieldDragon-LOB-NA-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
一眼の盾竜
ワンアイド・シールドドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 一眼の盾竜
ワンアイド・シールドドラゴン
 Tên Hàn 외눈의 방패용
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon
 CÔNG / THỦ 700 / 1300
 Mã số 33064647
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác