FANDOM


One-Shot Wand
ワンショット・ワンド
OneShotWand
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 36042825
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú Loại-Spellcaster. Nó tăng thêm 800 ATK. Nếu quái thú được trang bị tấn công hoặc bị công, sau khi tính toán thiệt hại: Bạn có thể hủy lá này, và nếu làm vậy, rút 1 lá bài.
English Description
Equip only to a Spellcaster-Type monster. It gains 800 ATK. If the equipped monster attacks or is attacked, after damage calculation: You can destroy this card, and if you do, draw 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên