FANDOM


One for One
ワン・フォー・ワン
OneforOne-SDBE-EN-C-1E
 Tên Nhật ワン・フォー・ワン
 Tên Hàn 원 포 원
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 02295440
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên