FANDOM


Onslaught of the Fire Kings
炎王の急襲
OnslaughtoftheFireKings
Nhóm liên quan Fire King
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 22993208
Mô tả Hiệu ứng
Nếu đối phương có điều khiển quái thú và bạn thì không: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA Loại-Beast, Beast-Warrior, hoặc Winged Beast từ Bộ bài của bạn. Hiệu ứng của nó bị vô hiệu và nó sẽ bị hủy vào Lượt Kết thúc. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onslaught of the Fire Kings" mỗi lượt.
English Description
If your opponent controls a monster and you control no monsters: Special Summon 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster from your Deck. Its effects are negated and it is destroyed during the End Phase. You can only activate 1 "Onslaught of the Fire Kings" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên