FANDOM


Otohime
()()()()
 Tên Nhật (Kana)
 Tên Nhật (Chuẩn)
 Tên Nhật (rōmaji) Otohime
 Tên Hàn 용궁지희
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Spirit
 CÔNG / THỦ 0 / 100
 Mã số 39751093
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác