FANDOM


Over the Rainbow
オーバー・ザ・レインボー
OvertheRainbow-SECE-JP-C
 Tên Việt Cầu Vồng Tận Diệt
 Tên Nhật オーバー・ザ・レインボー
 Tên Nhật (rōmaji) Ōbā Za Reinbō
 Tên Hàn 오버 더 레인보우
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 40854824
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.