Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Owner's Seal

5.913bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Owner's Seal
(しょ)(ゆう)(しゃ)(こく)(いん)
300px
 Tên Nhật (Kana)
しょ
ゆう
しゃの
こく
いん
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょ
ゆう
しゃ
の刻
こく
いん
 Tên Nhật (rōmaji) Shoyūsha no Kokuin
 Tên Nhật (Dịch) Owner's Carved Seal
 Tên Hàn 소유자의 각인
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
 Mã số 09720537
 Loại Hiệu ứng Effect
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên