FANDOM


Paleozoic Canadia
버제스토마 카나디아
PaleozoicCanadia-TDIL-EN-C-1E
 Tên Hàn 버제스토마 카나디아
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 98414735
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]