FANDOM


Paleozoic Leanchoilia
バージェストマ・レアンコイリア
PaleozoicLeanchoilia-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật バージェストマ・レアンコイリア
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Reankoiria
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Leancoilia
 Tên Hàn 버제스토마 레안코일리아
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 01154611
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.