FANDOM


Particle Fusion
パーティカル・フュージョン
ParticleFusion-HA06-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 39261576
Mô tả Hiệu ứng
Đưa các Quái thú Nguyên liệu Dung hợp được liệt kê trên một lá bài Quái thú Dung hợp "Gem-Knight" từ phần sân của bạn vào Mộ bài, rồi Triệu hồi Đặc biệt Quái thú Dung hợp đó từ Bộ bài Phụ của bạn. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như một Triệu hồi Dung hợp.) Khi bạn thực hiện: Trục xuất lá bài này từ Mộ bài để chọn mục tiêu 1 Quái thú Nguyên liệu Dung hợp "Gem-Knight" được sử dụng cho Triệu hồi Dung hợp; quái thú đã được Triệu hồi Dung hợp được tăng ATK của quái thú đó cho tới Lượt Kết thúc.
English Description
Send, from your side of the field to the Graveyard, the Fusion Material Monsters that are listed on a "Gem-Knight" Fusion Monster Card, then Special Summon that Fusion Monster from your Extra Deck. (This Special Summon is treated as a Fusion Summon.) When you do: Banish this card from the Graveyard to target 1 "Gem-Knight" Fusion Material Monster used for the Fusion Summon; the Fusion Summoned monster gains that monster's ATK until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên