FANDOM


People Running About
()げまどう(たみ)
PeopleRunningAbout-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
にげまどう
たみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げまどう民
たみ
 Tên Hàn 도망가는 시민
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Pyro
 CÔNG / THỦ 600 / 600
 Mã số 12143771
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác