FANDOM


Performapal Bot-Eyes Lizard
EM(エンタメイト)ボットアイズ・リザード
PerformapalBotEyesLizard-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトボットアイズ・リザード
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ボットアイズ・リザード
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Bottoaizu Rizādo
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Bot-Eyes Lizard
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 보트아이즈 리저드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 72708264
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.