FANDOM


Performapal Bot-Eyes Lizard
EM(エンタメイト)ボットアイズ・リザード
PerformapalBotEyesLizard-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトボットアイズ・リザード
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ボットアイズ・リザード
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Bottoaizu Rizādo
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Bot-Eyes Lizard
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 보트아이즈 리저드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 72708264
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.