FANDOM


Performapal Corn
EM(エンタメイト)コン
PerformapalCorn-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトコン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
コン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Kon
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Corn
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 1000
 Mã số 33103459
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác