FANDOM


Performapal Dramatic Theater
EM(エンタメイト)ドラマチックシアター
PerformapalDramaticTheater-YS16-EN-C-1E
 Tên Việt Nhà Hát Kịch Hành Giả
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトドラマチックシアター
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ドラマチックシアター
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Doramachikku Shiatā
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Dramatic Theater
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 55553602
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]