FANDOM


Performapal Friendonkey
EM(エンタメイト)フレンドンキー
PerformapalFriendonkey-SECE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトフレンドンキー
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
フレンドンキー
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 600
 Mã số 96606246
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác