FANDOM


Performapal Lizardraw
EM(エンタメイト)リザードロー
PerformapalLizardraw-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Hành Giả Lộc Sùng
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトリザードロー
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
リザードロー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Rizādorō
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Lizardraw
 Tên Hàn E(엔터)M(메이트) 리저드로우
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Reptile / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 600
 Mã số 73130445
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác