FANDOM


Performapal Lizardraw
EM(エンタメイト)リザードロー
PerformapalLizardraw-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Hành Giả Lộc Sùng
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトリザードロー
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
リザードロー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Rizādorō
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Lizardraw
 Tên Hàn E(엔터)M(메이트) 리저드로우
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Reptile / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 600
 Mã số 73130445
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.