FANDOM


Performapal Pinch Helper
EM(エンタメイト)ピンチヘルパー
PerformapalPinchHelper-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトピンチヘルパー
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ピンチヘルパー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Pinchi Herupā
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Pinch Helper
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 36415522
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]