FANDOM


Performapal Show Down
EM(エンタメイト)ショーダウン
PerformapalShowDown-YS16-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトショーダウン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ショーダウン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Shōdaun
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Show Down
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 92958307
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]