FANDOM


Performapal Skullcrobat Joker
EM(エンタメイト)ドクロバット・ジョーカー
PerformapalSkullcrobatJoker-SDMP-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトドクロバット・ジョーカー
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ドクロバット・ジョーカー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Dokurobatto Jōkā
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Skullcrobat Joker
 Tên Hàn EM 도크로배트 조커
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 100
 Mã số 40318957
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.