FANDOM


Performapal Stamp Turtle
EM(エンタメイト)プラスタートル
PerformapalStampTurtle-SECE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトプラスタートル
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
プラスタートル
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 1800
 Mã số 65195959
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác