FANDOM


Performapal Thunderhino
EM(エンタメイト)ジンライノ
PerformapalThunderhino-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトジンライノ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ジンライノ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Jinraino
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Thunderhino
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 1800
 Mã số 70458081
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác