FANDOM


Personal Spoofing
パーソナル・スプーフィング
PersonalSpoofing-CIBR-JP-C
 Tên Việt Đạo Mạo Nhân Xưng
 Tên Nhật パーソナル・スプーフィング
 Tên Nhật (rōmaji) Pāsonaru Supūfingu
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 53936268
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác