FANDOM


Petit Moth
プチモス
PetitMoth-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật プチモス
 Tên Hàn 꼬마모스
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Insect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 58192742
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác