FANDOM


Phantom Fortress Enterblathnir
幻子力空母(ミラージュフォートレス)エンタープラズニル
PhantomFortressEnterblathnir-PRIO-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
幻子力空母
ミラージュフォートレスエンタープラズニル
 Tên Nhật (Chuẩn) 幻子力空母
ミラージュフォートレス
エンタープラズニル
 Tên Hàn 미라지포트리스 엔터프라즈닐
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2500
 Mã số 95113856
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.