FANDOM


Phantom Fortress Enterblathnir
幻子力空母(ミラージュフォートレス)エンタープラズニル
PhantomFortressEnterblathnir-PRIO-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
幻子力空母
ミラージュフォートレスエンタープラズニル
 Tên Nhật (Chuẩn) 幻子力空母
ミラージュフォートレス
エンタープラズニル
 Tên Hàn 미라지포트리스 엔터프라즈닐
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2500
 Mã số 95113856
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác