FANDOM


Phantom Hand
ハンドレス・フェイク
300px-PhantomHandTSHD-EN-C-1E
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 40555959
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lược, nếu bạn điều khiển một (hoặc nhiều) quái thú Mặt-Ngửa "Infernity", bạn có thể loại khỏi cuộc chơi toàn bộ bài trên (Mặt-úp) cho tới Lượt chờ tiếp theo của bạn.
English Description
Once per turn, if you control a face-up "Infernity" monster(s), you can remove from play all cards in your hand (face-down) until your next Standby Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên