FANDOM


Photon Papilloperative
フォトン・バタフライ・アサシン
PhotonPapilloperative zpsf12bc68b
Nhóm liên quan Photon
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2100/1800
Mã số 28150174
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Thủ ở trên sân; chuyển nó sang Thế Công mặt-ngửa, và sau khi làm vậy, nó giảm 600 ATK.
English Description
2 Level 4 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster on the field; change it to face-up Attack Position, and if you do, it loses 600 ATK.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên