FANDOM


Photon Stream of Destruction
はめつのフォトン・ストリーム
Photon stream of destruction
Nhóm liên quan Galaxy-Eyes
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 72044448
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển 1 quái thú "Galaxy-Eyes": Chọn 1 lá trên sân; trục xuất nó. Nếu bạn không điều khiển "Galaxy-Eyes Photon Dragon", bạn chỉ có thể kích hoạt lá này trong lượt của bạn.
English Description
If you control a "Galaxy-Eyes" monster: Target 1 card on the field; banish that target. If you do not control "Galaxy-Eyes Photon Dragon", you can only activate this card during your turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên