FANDOM


Photon Stream of Destruction
はめつのフォトン・ストリーム
Photon stream of destruction
Nhóm liên quan Galaxy-Eyes
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 72044448
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển 1 quái thú "Galaxy-Eyes": Chọn 1 lá trên sân; trục xuất nó. Nếu bạn không điều khiển "Galaxy-Eyes Photon Dragon", bạn chỉ có thể kích hoạt lá này trong lượt của bạn.
English Description
If you control a "Galaxy-Eyes" monster: Target 1 card on the field; banish that target. If you do not control "Galaxy-Eyes Photon Dragon", you can only activate this card during your turn.