FANDOM


Planckton
プランクスケール
Planckton-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật プランクスケール
 Tên Nhật (rōmaji) Puranku Sukēru
 Tên Nhật (Dịch) Planck Scale
 Tên Hàn 플랑크스케일
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 10282757
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]